Cách dùng"batter (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"batter (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"batter (v)"tiếng anh

1."batter (v)"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"hành hạ, ngược đãi, đánh đập"

=If someone is battered, they are regularly hit and badly hurt by a member of their family or by their partner.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...evidence that the child was being battered. 
  • ...boys who witness fathers battering their mothers. 
  • ...battered husbands

2.2. Mang nghĩa"đập liên hồi, đập mạnh bằng vật gì cứng..."

=To batter someone means to hit them many times, using fists or a heavy object/If you batter something, you hit it many times, using your fists or a heavy object.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He battered her around the head.
  • A karate expert battered a man to death.
  • He was battered unconscious.
  • They were battering the door, they were breaking in.
  • Batter the steaks flat.

2.3. Mang nghĩa"hành hạ, tơi bời, quấy phá (thiên tai....)"

=If a place is battered by wind, rain, or storms, it is seriously damaged or affected by very bad weather.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The country has been battered by winds of between fifty and seventy miles an hour. (IELTS TUTOR giải thích:   Đất nước đã bị gió có tốc độ từ năm mươi đến bảy mươi dặm mỗi giờ làm hại)
  • ...a storm that's been battering the Northeast coastline.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE