Cách dùng"livelihood"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"livelihood"(n) tiếng anh

I. livelihood vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ"livelihood"

Mang nghĩa"phương kế sinh nhai; sinh kế"

=Your livelihood is the job or other source of income that gives you the money to buy the things you need.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...fishermen who depend on the seas for their livelihood. 
  • As a result of this conflict he lost both his home and his means of livelihood.
  • Therefore, man turned to agriculture for his livelihood. (IELTS TUTOR giải thích:   Vì vậy con người đã chuyển sang nông nghiệp để nuôi sống bản thân họ)
  • Many ship workers could lose their livelihoods because of falling orders for new ships. 
  • That farm is his livelihood. 
  • The falling orders for new ships mean that many shipyard workers are likely to lose their livelihood. 
  • The drought is threatening the livelihood of farmers in the region. 
  • If your livelihood depends on selling cars, boats, and furniture to people, you don't want people to save.
  • Communities on the island depended on whaling for their livelihood. 
  • a means/source of livelihood
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE