Cách dùng tính từ"indiscriminate"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"indiscriminate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"indiscriminate"tiếng anh

Mang nghĩa"không phân biệt chọn lựa kĩ, bừa bãi"

=If you describe an action as indiscriminate, you are critical of it because it does not involve any careful thought or choice.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The indiscriminate use of fertilisers is damaging to the environment. 
  • ...the indiscriminate killing of refugees.
  • You shouldn't be indiscriminate in your choice of friends. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh không nên bừa bãi trong việc chọn bạn bè)
  • He was dismissed because of indiscriminate disclosure of medical records. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta bị đuổi vì tiết lộ bừa bãi các hồ sơ y tế)
  • The problem is the indiscriminate integration into the global economy. (IELTS TUTOR giải thích:  Vấn đề là sự hội nhập bừa bãi vào nền kinh tế toàn cầu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE