Cách dùng"violence"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"violence"(n) tiếng anh

I. violence là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ"violence"

1. Mang nghĩa"vũ lực, bạo lực"

=Violence is behaviour which is intended to hurt, injure, or kill people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Twenty people were killed in the violence. 
 • They threaten them with violence. 
 • ...domestic violence between family members.
 • He preached against violence. (IELTS TUTOR giải thích:  Ông ấy thuyết giảng về việc chống bạo lực) 
 • Violence perpetrated against innocent victims. (IELTS TUTOR giải thích:  Bạo lực vô tình đã nhằm vào những nạn nhân vô tội)
 • Police localized outbreaks of violence. (IELTS TUTOR giải thích:  Cảnh sát đã xác định được nơi xảy ra bạo lực)
 • It seems that the attack was a gratuitous/random/mindless act of violence. 
 • The recent outbreak/eruption of racial violence in the area is very troubling. 
 • The report documents the staggering amount of domestic violence against women.

2. Mang nghĩa"sự dữ dội"

=extreme force

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We were all surprised at the violence of his anger/rage. 
 • The storm turned out to be one of unexpected violence.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE