Cách dùng"amusement (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"amusement"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"amusement"

1."amusement"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự thích thú"

=Amusement is the feeling that you have when you think that something is funny or amusing.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, amusement là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He stopped and watched with amusement to see the child so absorbed. 
  • Steamers tooted at us as sailors on deck waved in amusement.
  • Amusement is the pleasure that you get from being entertained or from doing something interesting. 
  • I fell flat on my back, much to the amusement of the rest of the lads. 
  • She excelled at impersonations, which provided great amusement for him and his friends.

2.2. Mang nghĩa"trò vui, trò giải trí, trò tiêu khiển"

=Amusements are ways of passing the time pleasantly.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, amusement là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People had very few amusements to choose from. 
  • There was no radio, or television.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE