Paraphrase"flexibility"(Diễn đạt"tính linh động"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP thí sinh có thể tham khảo thêm Paraphrase"flexibility"(Diễn đạt"tính linh động"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"flexibility"(Diễn đạt"tính linh động"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Adaptability

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The success of any business lies in its ability to demonstrate adaptability to market changes.
 2. Versatility

 3. Elasticity

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The economy's elasticity allows it to bounce back quickly from unforeseen challenges.
 4. Resilience

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's resilience in the face of setbacks impressed both clients and colleagues.
 5. Open-mindedness

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Embracing open-mindedness is crucial for fostering innovation and creative problem-solving.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE