"Vàng mã" tiếng anh là gì?

· Vocabulary

I. Từ vựng topic "lễ vu lan" (rằm tháng 7)

II. "Vàng mã" tiếng anh là gì?

Joss paper (ghost money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is said that burning joss paper is a way to send that amount of money for ancestors or relatives in the afterlife (IELTS TUTOR giải thích: Người ra cho rằng đốt vàng mã là một cách để gửi một lượng tiền cho ông bà tổ tiên hay họ hàng ở kiếp sau)
  • Joss paper burning is originally from China (IELTS TUTOR giải thích: Đốt vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK