Từ vựng & ideas topic "Watch"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng & ideas topic "Watch"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Necessity noun /nəˈses.ə.ti/ = the need for something
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The report stresses the necessity of eating plenty of fresh fruit and vegetables. (IELTS TUTOR giải thích: Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của việc ăn nhiều trái cây và rau quả tươi.) 
 • Accessory noun/əkˈses.ər.i/ =  something added to a machine or to clothing that has a useful or decorative purpose
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Sunglasses are much more than a fashion accessory. (IELTS TUTOR giải thích: Kính râm không chỉ là một phụ kiện thời trang.) 
   • Accessories for the top-of-the-range car include leather upholstery, electric windows, and a sunroof. (IELTS TUTOR giải thích: Các phụ kiện cho chiếc xe hàng đầu bao gồm ghế bọc da, cửa sổ điện và cửa sổ trời.) 
 • Automatic watch (n): đồng hồ cơ tự động, đồng hồ lên dây cót tự động 
 • Strap (n): dây đeo đồng hồ 
 • A fashion-conscious person (n): Một người để ý đến thời trang 
 • Lend some visual interest (v): Tăng vẻ đẹp cho cái gì 
 • Costly adjective/ˈkɒst.li/ = expensive, especially too expensive
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: a costly purchase (mua hàng tốn kém) 
 • Show off /ʃəʊ/ = to behave in a way that is intended to attract attention or admiration, and that other people often find annoying: khoe hoang 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She only bought that sports car to show off and prove she could afford one. (IELTS TUTOR giải thích: Cô chỉ mua chiếc xe thể thao đó để khoe và chứng minh rằng cô có thể mua một chiếc.) 
 • Fortune noun/ˈfɔː.tʃuːn/ = a large amount of money, goods, property, etc.: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  She inherited a fortune from her grandmother. (IELTS TUTOR giải thích: Cô được thừa hưởng một gia tài từ bà ngoại.)
 • Ensemble (n): một bộ quần áo, một tổ hợp phối đồ
 • State – of – the – art (adj): using the most modern or advanced techniques or methods; as good as it can be at the present time = hiện đại >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • Timepiece (noun): a clock or watch = đồng hồ 
 • Punctual (adj): happening or doing something at the arranged or correct time; not late 
 • Wristwatch (noun): a watch that you wear on your wrist đồng hồ đeo tay 
 • High-quality product: Sản phẩm chất lượng cao 
 • Guarantee (noun): a formal promise that you will do something or that something will happen
 • Tickle sb'sfancy = If something tickles your fancy, you like it and want to have it: thích cái gì đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Does anything on the menu tickle your fancy? 
 • Top-notch adjective/ˌtɒpˈnɒtʃ/ = excellent: hàng đầu 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: That restaurant's really top-notch. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là nhà hàng thực sự hàng đầu.) 
 • Elegant adjective/ˈel.ɪ.ɡənt/ = graceful and attractive in appearance or behaviour: thanh lịch 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: a very elegant suit (IELTS TUTOR giải thích: một bộ đồ rất thanh lịch) 
 • Classy adjective/ˈklɑː.si/ = stylish or fashionable: sang trọng, thời thượng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  That’s one classy vehicle you've got there. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một chiếc xe sang trọng mà bạn đã có.) 
 • Yearn verb /jɜːn/ = Long for something = Long to do something = to wish very strongly, especially for something that you cannot have or something that is very difficult to have: khao khát mong mỏi có cái gì 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite his great commercial success he still yearns for critical approval. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù thành công lớn về mặt thương mại, ông vẫn khao khát được phê duyệt.) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK