Từ vựng & ideas topic "teamwork"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

II. Từ vựng topic "teamwork" IELTS

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To function as a cohesive unit = To perform work together effectively – hoạt động và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • We have a spare bedroom that also functions as a study. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có dư phòng ngủ và cũng được sử dụng như phòng học).
   • “I believe that working as a part of a team helps them communicate effectively. This is because without listening to their coaches or engaging in conversations with other members, they cannot function as a cohesive unit to perform the assigned task properly.” (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tin rằng làm việc nhóm giúp trẻ em giao tiếp hiệu quả hơn. Đó là bởi vì nếu không lắng nghe người hướng dẫn hoặc nói chuyện với các thành viên, chúng không thể làm việc trong nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ được giao).
 • To put one’s heads together = To share ideas in trying to solve a problem – chia sẻ ý kiến hoặc giải pháp để giải quyết vấn đề

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: “I would say that working as a team can be beneficial for the company because you will have a chance to collaborate with people from various parts of the world who usually have their own way of thinking. If they can put their heads together, it is easier to come up with sensible solutions to organizational problems.” (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cho rằng làm việc nhóm rất có lợi cho công ty bởi bạn sẽ có cơ hội phối hợp với mọi người từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới những người có suy nghĩ riêng. Nếu họ có thể làm việc cùng nhau, việc nghĩ ra những giải pháp hợp lý cho các vấn đề của tổ chức sẽ trở nên dễ dàng hơn).>> THAM KHẢO THÊM Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)
 • To pull together 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • To work hard as a group to achieve something: làm việc theo nhóm để đạt được mục đích.
   • “One of the compulsory subjects at school – Marketing Strategies – required us to perform a presentation of steps to draw a marketing plan for a company. Therefore, we had to pull together and started to map out what we had to do.” (IELTS TUTOR giải thích: Một trong số các môn học của chúng tôi ở trường – Chiến lược Marketing – yêu cầu chúng tôi làm một bài thuyết trình nhóm để lên kế hoạch Marketing cho một công ty. Do đó, chúng tôi phải làm việc theo nhóm và vạch ra những điều chúng tôi phải hoàn thành).
 • To against the clock = Do something as fast as possible and try to finish it before a certain time – làm việc nhanh nhất có thể và hoàn thành trước một khoảng thời gian nhất định.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: … We can just have one week to finish this project, so we had to work against the clock to meet deadlines…” (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi chỉ có thể có một tuần để hoàn thành dự án, nên chúng tôi phải làm việc chạy đua với thời gian để kịp thời hạn nộp bài).
 • A collective effort = Attempt to achieve something shared by every member of a group of people – nỗ lực đồng lòng đạt được mục tiêu của các thành viên trong nhóm.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Thanks to our collective efforts, we got an A for the presentation. When I heard the news, I was so elated and our team decided to hang out and cheered together.” (IELTS TUTOR giải thích: Nhờ có sự nỗ lực đoàn kết của chúng tôi, cả nhóm đã đạt điểm A cho bài thuyết trình. Khi tôi nghe tin, tôi đã rất hân hoan và nhóm cũng quyết định đi chơi cùng nhau để chúc mừng điều này).
 • To break st down = To separate something into smaller parts – chia tách một thứ thành những phần nhỏ hơn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: “Because I knew we were faced with a large task and we had so many things to do, I told my leader to break this task into smaller, more manageable pieces and divided among members equally.” (IELTS TUTOR giải thích: Bởi vì tôi đã biết chung tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ lớn và có quá nhiều thứ phải làm, tôi đã nói với trưởng nhóm mình chia nhiệm vụ này thành những phần nhỏ hơn và có thể kiểm soát được cho các thành viên trong nhóm một cách công bằng).
 • Teamwork skill: kỹ năng làm việc theo nhóm
 • A good team player: một người có kỹ năng làm việc nhóm tốt, một thành viên tích cực trong nhóm
 • Communication skill: kỹ năng giao tiếp
 • Public-speaking: diễn thuyết trước đám đông
 • A good listener: một người biết lắng nghe
 • A quick learner: một người học nhanh
 • A self-starter: người chủ động, tự giác
 • Time management skill: kỹ năng quản lý thời gian
 • Punctuality: tính đúng giờ
 • Ability to work hard under (high) pressure: khả năng làm việc dưới áp lực (cao)
 • Ability to prioritize tasks: khả năng sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
 • Computer skills: kỹ năng máy tính
 • Leadership skill:  kỹ năng lãnh đạo, khả năng dẫn dắt
 • Creativity: tính sáng tạo
 • Adaptability: khả năng thích ứng, khả năng hòa nhập
 • Critical thinking:  tư duy phản biện
 • Willingness to learn: sự ham học hỏi
 • Dependability: tính đáng tin cậy>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)
 • Flexibility: tính linh hoạt
 • Diligence: sự cần cù, sự chuyên cần
 • Independence: tính độc lập
 • Patience: tính nhẫn nại, tính kiên nhẫn, kiên trì
 • Self-discipline: tính kỷ luật
 • solitary: một mình, tính cá nhân
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I think it depends on each individual. Some people prefer solitary tasks because of their characteristics and working style. They may find it difficult to delegate tasks and having faith in others, compared to working alone, in which these people can entirely control their work progress. However, there are those who are strongly in favor of group work. These are what l’d like to call “extraverted” people, who are interested in engaging with their environment and they feed off the responses of others around them. This type of people often opt for collaborative work or tasks that require a number of involved parties.

 • collaborative (adj): hợp tác
 • Self-motivated: năng động, năng nổ
 • Problem-solving skill: kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Enthusiasm: sự nhiệt tình, sự nhiệt huyết
 • Well-organized: có khả năng sắp xếp/ làm việc có kế hoạch
 • Result-oriented: chú trọng tới kết quả
 • cooperate (v): hợp tác
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many jobs require group work. For example, if a person specializes in Logistics or Human resource management, it’s extremely crucial that he or she cooperates with others, since the yielded result is a collective work.

 • collective work: công việc tập thể
 • Responsible: có trách nhiệm, đáng tin cậy
 • Ambitious: có hoài bão, có tham vọng
 • feud (n): hiềm khích, thù hận
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I strongly believe that there is usually some sort of feud going on between 2 people at some point in their lives. And especially at work where there are personality clashes. Each individual is entitled to his/her own opinions and sometimes their opinions conflict with one another, leading to countless arguments and in the worst scenario – hatred. Experts have proven that there are task-oriented and relationship-oriented people, meaning one values the desirable outcome over other people’s sentimental factors and vice versa. In a company, these different personality traits are necessary to be work-efficient of course, but at the same time, it can cause undesirable conflict.

 • personality clashes: xung đột cá nhân
 • entitled to his/her own opinions: có quyền được có ý kiến ​​riêng của anh ấy/cô ấy
 • task-oriented and relationship-oriented people: người định hướng đến công việc và người định hướng đến quan hệ
 • vice versa: ngược lại
 • personality traits: đặc điểm tính cách
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Well, there are a number of traits that are expected of a leader, including integrity and good communication. The former is pretty obvious since top-level executives, who are in charge of the whole organization and making significant decisions, should be fair and impartial to everyone to ensure the members’ job satisfaction. The latter – communication is intertwined with effective leadership as it can directly affect the success of a group or organization. These two personalities contribute significantly to make a great leader.

 • Adaptable: dễ thích nghi
 • integrity (n): thanh liêm
 • top-level executives: điều hành cấp cao
 • impartial: vô tư
 • intertwined with: đan xen với
 • To see the bigger picture = The most important facts about a situation and the effects of that situation on other things – bức tranh toàn cảnh về vấn đề và sự ảnh hưởng của nó lên những vấn đề khác.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: “I think a leader should be the one who can see the bigger picture. Leading an organization is never easy, so they have to set a clear target and propel their business forward to achieve this goal.” (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ một người lãnh đạo phải là người có thể nhìn toàn cảnh của một vấn đề. Việc dẫn dắt một tổ chức chưa bao giờ là dễ dàng, do đó học cần phải đưa ra một mục tiêu rõ ràng và thúc đẩy doanh nghiệp của mình về tiến về phía trước để đạt được mục đích).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE