Tiếp đầu ngữ (prefix) "over-"tiếng anh

· Tiền tố - prefix

Bên cạnh Tiếp đầu ngữ (prefix) "over-"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Tiếp đầu ngữ (prefix) "over-"

1. Giới thiệu chung

Mang nghĩa"quá..."(over+verb/adj/noun)

=You can add over- to an adjective, noun or verb to indicate that a quality exists or an action is done to too great an extent/For example, if you say that someone is being over-cautious, you mean that they are being too cautious.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tony looked tired and over-anxious. 
  • When depressed, they dramatically overindulge in chocolate and sweets.

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"quá"

=too much: used with many verbs, nouns, or adjectives

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to overheat 
  • an overreaction 
  • overconfident
  • Overhydration (IELTS TUTOR giải thích: tiếp đầu ngữ over thêm vào với noun với nghĩa là bổ sung quá nhiều nước (trái nghĩa của dehydration))

2.2. Mang nghĩa"vượt quá ngưỡng gì đó"

=more than: used with some nouns

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a club for the over-sixties (=people who are more than 60 years old)

2.3. Mang nghĩa"phía trên"

=on, or above: used with some nouns travelling overland/on top of: used with some nouns

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  travelling overland
  • over-trousers (=trousers worn on top of other trousers to protect them)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking