Cách dùng tính từ"guilty"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"guilty"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"guilty"tiếng anh

1. Mang nghĩa"cảm thấy có lỗi, áy náy"

=If you feel guilty, you feel unhappy because you think that you have done something wrong or have failed to do something which you should have done.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • guilty about
 • guilty conscience (=a feeling that you have done something wrong)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You shouldn’t feel guilty all the time – you’ve done nothing to be ashamed of. 
 • I still feel guilty about things I said to my mother when I was a teenager. 
 • It was a clear sign that he had a guilty conscience.
 • I feel so guilty, leaving all this to you. 
 • When she saw me she looked guilty

2. Mang nghĩa"tội lỗi"

=Guilty is used of an action or fact that you feel guilty about.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many may be keeping it a guilty secret. 
 • I leave with a guilty sense of relief.
 • I feel guilty about visiting her so rarely (IELTS TUTOR giải thích: tôi cảm thấy có lỗi vì đến thăm cô ấy quá ít)
 • a guilty act (IELTS TUTOR giải thích: hành vi tội lỗi)
 • a guilty conscience (IELTS TUTOR giải thích: lương tâm bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi)

3. Mang nghĩa"phạm tội (tội ác)"

=someone who is guilty has committed a crime

IELTS TUTOR lưu ý:

 • guilty/not guilty of something (=officially decide that they are guilty/not guilty)
 • plead guilty to something (=say that you are guilty)
 • guilty of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He was found guilty of manslaughter. 
 • Wright pleaded guilty to all charges.
 • to be found guilty of negligence (IELTS TUTOR giải thích: bị phát hiện là phạm tội cẩu thả)
 • Patrick knew that he was guilty of lying. 
 • This government is guilty of much talk and little action.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK