Tiếp đầu ngữ (prefix) im- tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Tiếp đầu ngữ im- tiếng anh Tiếp đầu ngữ im- tiếng anh

Tiếp đầu ngữ (prefix) im- có nghĩa "không", thường đi trước m hoặc p

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ​impolite bất lịch sự
 • impossible bất khả thi. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   •  If something is impossible, you can’t do it. 
   • It’s impossible to read with your eyes closed.
 • impatient someone who is ‘impatient’ wants things to happen now; they cannot wait for things (thiếu kiên nhẫn)
 • immoral phi đạo đức

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK