Phân biệt "immigrate", "emigrate" & "migrate"

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "immigrate", "emigrate" & "migrate"

I. Cách dùng "migrate" "immigrate" "emigrate"

1. migrate & emigrate mang nghĩa di cư

1.1. migrate (v) di trú, di cư (MANG NGHĨA TẠM THỜI DI TRÚ)

1.1.1. Migrate vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ (ít gặp)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thường migrate được dùng như nội động từ
 • Migrate dùng như ngoại động từ sẽ ít gặp hơn

1.1.2. Mang nghĩa di cư, chuyển từ cái gì sang cái gì

(to move from one place to another)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • These birds migrate to North Africa in winter. (IELTS TUTOR giải thích: Về mùa đông những con chim này di trú tới Bắc Phi)
 • Asian is the earliest people who migrate to America. (IELTS TUTOR giải thích: Người châu Á là người di trú đến châu Mĩ sớm nhất)
 • I need to migrate data from one database to another. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cần chuyển dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu sang một cái khác)

1.2. emigrate (v): di cư vĩnh viễn (MANG NGHĨA VĨNH VIỄN Ở LUÔN, KHÔNG VỀ)

1.2.1. emigrate vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

1.2.2. emigrate mang nghĩa "đi di cư luôn không về nữa"

(to leave a country permanently and go to live in another one)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They'll emigrate and start a new life in America. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẽ di cư và bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ.)
  • Go back there? I'd sooner emigrate. (IELTS TUTOR giải thích: Trở lại đó ư? Thà tôi đi di cư còn hơn.)
  • A lot of my friends want to emigrate to the US. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều bạn của tôi muốn xuất cảnh sang Mỹ.)
  • The potato famine in Ireland in the mid - nineteenth century caused large numbers of Irish people to emigrate to America. (IELTS TUTOR giải thích: Việc thiếu khoai tây trầm trọng ở Ailen(Ireland) vào thế kỷ 19 làm cho một số lượng lớn người Ailen di cư sang Mỹ)

  2. Immigrate mang nghĩa "nhập cư"

  (to come to live in a different country)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He immigrated with his parents in 1895 and grew up on Long Island.

  II. Phân biệt "migrate" "immigrate" "emigrate"

  Phân biệt "immigrate", "emigrate" & "migrate"

  1. Cách phân biệt

  IELTS TUTOR tóm tắt cho dễ hiểu:

  • Khi rời khỏi nước nào để tới nước khác ở dùng IMMIGRATE (Nhập cư)
  • Khi di cư đến 1 nước nào đó dùng (MIGRATE hoặc EMIGRATE) 
   • Trong đó:
    • migrate là di cư tạm thời (xong mục đích rồi về)
    • emigrate là di cư luôn (mãi mãi ở nước mới luôn)

  2. Phân biệt dễ nhớ dựa vào tiếp đầu ngữ

  IELTS TUTOR hướng dẫn mẹo phân biệt dễ nhớ dựa vào tiếp đầu ngữ:

  • Migrate (v) có nghĩa là di cư tạm thời, ra khỏi chỗ mình đang ở tạm thời, làm xong mục đích thì về 
  • Tiếp đầu ngữ e- có nghĩa "ra khỏi" nên emigrate (v) sẽ có nghĩa ra ngoài nước mà mình đang ở để đến chỗ khác, mang nghĩa MÃI MÃI 
  • Tiếp đầu ngữ im- có nghĩa "không" nên immigrate (v) sẽ đối nghĩa với "migrate" tức là sẽ mang nghĩa "nhập cư" 

  3. IELTS TUTOR xét ví dụ:

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His family immigrated to the United States in 1928 
   • IELTS TUTOR giải thích: dùng immigrate ở đây tức là nhà này NHẬP CƯ VÀO NƯỚC MỸ (tức là trước đó ở nước khác, nhưng mà 1928 thì NHẬP CƯ VÀO MỸ)
  • Thousands of Britons emigrate every year.
   • IELTS TUTOR giải thích: dùng emigrate ở đây có nghĩa là nhiều người đã RỜI KHỎI BRITONS để đến nước khác ở MÃI MÃI (chứ không phải tạm thời ở 1 thời gian rồi về lại)
  • Mexican farm workers migrate into the US each year to find work at harvest time.
   • IELTS TUTOR giải thích: dùng migrate ở đây tức là nông dân di cư đến Mỹ mỗi năm làm việc xong lại về Mexico lại chứ không ở luôn tại Mỹ

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK