TỪ VỰNG TẾT NGUYÊN ĐÁN (TET HOLIDAY)

· Từ vựng theo topic

Chúc mừng năm mới các bạn thí sinh của IELTS TUTOR, chúc thí sinh một năm mới thật nhiều niềm vui nhé. Vui chơi, tuy nhiên cũng không thể quên nghía ngang qua những từ vựng thường dùng nhất của TET HOLIDAY nhé! Thí sinh siêng năng nữa có thể đọc thêm những chú ý thường gặp nhất trong Task 2 IELTS WRITING, cũng như cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé để khỏi quên kiến thức trong năm cũ nhé.

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng về Tết Nguyên Đán

1. Từ vựng Tết Tây

TỪ VỰNG VỀ NĂM MỚI mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

2. Từ vựng Tết Nguyên Đán

IELTS TUTOR lưu ý:

1. Crucial moments (Những thời khắc quan trọng)

 • Before New Year's Eve (n) Tất Niên
 • Lunar / lunisolar calendar (n) Lịch Âm lịch
 • Lunar New Year (n) Tết Nguyên Đán
 • New Year's Eve (n) Giao Thừa

2. Typical symbols (Các biểu tượng tiêu biểu)

3. Foods (Các loại thực phẩm)

4. Activities (Các hoạt động ngày Tết)

 • Altar (n) Bàn thờ
 • Banquet (n) bữa tiệc/ cỗ ("Tet banquet" – 2 từ này hay đi cùng với nhau nhé)
 • Calligraphy pictures (n) Thư pháp
 • Decorate the house (n) Trang trí nhà cửa
 • Dragon dancers (n) Múa lân
 • Dress up (n) Ăn diện>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • Exchange New year's wishes (n) Chúc Tết nhau
 • Firecrackers (n) Pháo (Pháo truyền thống, đốt nổ bùm bùm ý)
 • Fireworks (n) Pháo hoa
 • First caller (n) Người xông đất
 • Go to flower market (n) Đi chợ hoa
 • Go to pagoda to pray for (n) Đi chùa để cầu ...
 • Health, Happiness, Luck & Prosperity (n) "Khỏe mạnh, Hạnh phúc, May mắn, & Thịnh vượng"
 • Lucky money (n) Tiền lì xì
 • Parallel (n) Câu đối
 • Play cards (n) Đánh bài
 • Red envelop (n) Bao lì xì
 • Ritual (n)/(a) Lễ nghi
 • Superstitious (a) mê tín
 • Sweep the floor (v) Quét nhà
 • Taboo (n) điều cấm kỵ
 • The kitchen god (n) Táo quân
 • To first foot (v) Xông đất
 • Visit relatives and friends (v) Thăm bà con bạn bè
 • Worship the ancestors (v) Thờ cúng tổ tiên
 • Countdown (n)lễ đếm ngược đến giao thừa
 • Toast (n) chén rượu chúc mừng
 • To ring the new year (v) chào mừng năm mới

3. Từ vựng về Tết theo word form

3.1. Noun topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Lunar New Year:

  • Definition: The beginning of the lunar calendar year, celebrated in various Asian cultures, including Vietnam as Tet.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Lunar New Year, commonly known as Tet in Vietnam, marks the start of the traditional agricultural calendar."
 2. Tradition:

  • Definition: A custom or belief passed down through generations, often associated with cultural practices.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "During Tet, families observe various traditions, such as cleaning and decorating their homes to welcome the new year."
 3. Celebration:

  • Definition: The act of observing an event or occasion with joy and festivity.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet is a time of celebration, with families coming together to share meals and exchange well-wishes."
 4. Cuisine:

  • Definition: The style or method of cooking, especially as characteristic of a particular country or region.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet cuisine includes a variety of special dishes, such as banh chung, a traditional square sticky rice cake."
 5. Reunion:

  • Definition: A gathering of people who have been separated, often used to describe family gatherings during special occasions.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet is a time for reunion, as family members travel from near and far to be together."
 6. Custom:

  • Definition: A traditional and widely accepted way of behaving or doing something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Giving and receiving 'li xi' (lucky money) is a common custom during Tet, symbolizing good luck and prosperity."
 7. Ceremony:

  • Definition: A formal event or ritual, often with religious significance.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many families participate in the Tet ceremony of ancestor worship, honoring their departed loved ones."
 8. Ornament:

  • Definition: A decorative item that adds beauty to something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Homes are adorned with colorful flowers and traditional ornaments during Tet to create a festive atmosphere."
 9. Parade:

  • Definition: A public procession, often celebrating a special event.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In some cities, Tet is marked with vibrant parades featuring traditional music, dance, and elaborate floats."
 10. Harmony:

  • Definition: A state of peaceful coexistence and balance.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet embodies the spirit of harmony, bringing people together in a joyous celebration of culture and tradition."
 11. Family Reunion

  • Definition: The gathering of family members to celebrate Tet and strengthen family bonds.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "During Tet, family reunions are a cherished tradition, where generations come together to share joy and stories."
 12. Traditional Customs

  • Definition: Practices and rituals passed down through generations, observed during Tet.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet is a time for observing traditional customs, such as giving and receiving lucky money, honoring ancestors, and preparing special foods."
 13. Festive Decorations

  • Definition: Ornamental items used to adorn homes and public spaces during Tet.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Streets and houses are adorned with colorful festive decorations, creating a joyful atmosphere throughout the Tet season."
 14. New Year's Eve Feast

  • Definition: A grand and special meal prepared on the eve of Tet to welcome the new year.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The New Year's Eve feast is a lavish spread of traditional dishes, symbolizing prosperity and abundance for the coming year."
 15. Lunar Calendar Celebrations

  • Definition: Festivities aligned with the lunar calendar to mark the beginning of the new year.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet is one of the major lunar calendar celebrations, marking the start of the new year with cultural and religious significance."
 16. Community Spirit

  • Definition: The sense of togetherness and solidarity within the community during Tet.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet fosters a strong community spirit as neighbors come together to celebrate and support one another."
 17. Generational Traditions

  • Definition: Customs and rituals passed down from one generation to the next.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tet is a time to embrace generational traditions, ensuring the continuity of cultural practices within families."
 18. Joyful Festivities

  • Definition: Happy and celebratory events that take place during Tet.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The streets come alive with joyful festivities, including parades, music, and dance, creating a vibrant atmosphere."
 19. Symbolic Offerings

  • Definition: Items presented as symbols of good luck and prosperity during Tet.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Symbolic offerings, such as fruit and flowers, are placed on altars as a gesture of respect and to invite positive energies."
 20. Wishing Ceremony

  • Definition: A traditional practice where people exchange good wishes for the new year.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The wishing ceremony is a heartwarming tradition where friends and family exchange heartfelt wishes for happiness, health, and success in the upcoming year."

3.2. Adj topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Festive-laden

  • Definition: Full of celebration and joy.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The streets were festive-laden with colorful decorations during the Tet holiday.
 2. Traditional-soaked

  • Definition: Immersed in or heavily influenced by traditional customs.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our Tet celebration was traditional-soaked, with generations-old rituals and practices.
 3. Joyful-infused

  • Definition: Filled with an abundance of happiness and delight.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The atmosphere at the family reunion was joyful-infused, as laughter echoed through the house.
 4. Culture-rich

  • Definition: Abundant in cultural significance and heritage.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our Tet holiday was culture-rich, showcasing the diverse traditions and customs of our community.
 5. Feast-lavish

  • Definition: Characterized by an extravagant and plentiful feast.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet feast was feast-lavish, featuring a wide array of delicious traditional dishes.
 6. Custom-laden

  • Definition: Filled with specific customs and rituals.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday is custom-laden, with families observing time-honored traditions passed down through generations.
 7. Reunion-soaked

  • Definition: Immersed in the spirit of family reunions and gatherings.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday is reunion-soaked, with families coming together from near and far to celebrate.
 8. Joyous-filled

  • Definition: Overflowing with joy and happiness.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The children's faces were joyous-filled as they received red envelopes during the Tet festivities.
 9. Ceremony-packed

  • Definition: Filled with various ceremonies and rituals.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday is ceremony-packed, with each day marked by different traditional ceremonies.
 10. Music-infused

  • Definition: Filled with traditional music and melodies.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet celebration was music-infused, with the sounds of traditional instruments echoing through the air.
 11. Joyful:

  • Definition: Full of happiness and delight.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday celebrations were filled with joyful laughter and warm wishes.
 12. Traditional:

  • Definition: Following or belonging to customs and practices passed down through generations.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families gather to participate in traditional Tet ceremonies, honoring their cultural heritage.
 13. Lively:

  • Definition: Full of energy and excitement.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The streets were lively with colorful decorations and the sounds of traditional Tet music.
 14. Harmonious:

  • Definition: Marked by a pleasing arrangement of parts; balanced and in agreement.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday promotes a harmonious atmosphere as people come together to celebrate unity and goodwill.
 15. Festive:

  • Definition: Having the atmosphere of a festival; merry and joyous.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city was adorned with festive lights and decorations in preparation for Tet.
 16. Ceremonial:

  • Definition: Relating to or used in ceremonies; formal and ritualistic.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families engage in ceremonial practices during Tet, symbolizing respect for ancestors.
 17. Prosperous:

  • Definition: Successful and flourishing, especially in financial terms.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is believed that celebrating Tet with positive energy and good deeds will bring about a prosperous new year.
 18. Nostalgic:

  • Definition: A sentimental longing for the past, often accompanied by a sense of fondness.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet, many people feel nostalgic as they reflect on cherished memories and family traditions.
 19. Vibrant:

  • Definition: Full of life, color, and energy.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet markets are vibrant with the hustle and bustle of people shopping for traditional foods and gifts.
 20. Communal:

  • Definition: Shared by, or involving, members of a community.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet is a communal celebration where neighbors come together to exchange greetings and festive wishes.

3.3. Verb topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Celebrate

  • Definition: To observe or honor a special day or event with festivities.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet holiday, Vietnamese people celebrate with traditional food, music, and family gatherings.
 2. Reunite

  • Definition: To come together after a period of separation.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families often reunite during Tet, traveling long distances to spend time together.
 3. Decorate

  • Definition: To adorn or beautify a space with ornaments or decorations.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Houses are decorated with colorful flowers and ornaments to welcome the Tet holiday.
 4. Prepare

  • Definition: To make ready for a particular purpose or event.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families spend weeks preparing special dishes and cleaning their homes in preparation for Tet.
 5. Exchange

  • Definition: To give and receive something in return.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's common to exchange gifts and good wishes with friends and family during Tet.
 6. Reflect

  • Definition: To think deeply or carefully about something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet is a time for people to reflect on the past year and set goals for the upcoming one.
 7. Wish

  • Definition: To express a desire or hope for someone's well-being.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People exchange New Year's wishes, hoping for health, happiness, and prosperity during Tet.
 8. Participate

  • Definition: To take part in or be involved in an activity or event.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Communities participate in various Tet festivals, showcasing traditional dances and performances.
 9. Offer

  • Definition: To present or provide something for someone to accept or reject.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's customary to offer traditional Tet foods to guests as a sign of hospitality.
 10. Visit

  • Definition: To go to a place in order to spend time with someone or do something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet, people often visit the homes of friends and relatives to exchange greetings and good wishes.

3.4. Phrasal Verb topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Look forward to

  • Definition: Anticipate with pleasure.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm looking forward to celebrating Tet holiday with my family.
 2. Catch up on

  • Definition: To do something that you did not have time to do earlier.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet holiday, I plan to catch up on my reading.
 3. Bring up

  • Definition: To mention or introduce a topic.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My relatives always bring up old stories during Tet gatherings.
 4. Set aside

  • Definition: To reserve or save for a particular purpose.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I always set aside some money for Tet gifts.
 5. Hang out

  • Definition: Spend time relaxing or socializing.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We love to hang out with friends and family during Tet.
 6. Take off

  • Definition: To have time away from work or other responsibilities.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people take off work to celebrate Tet with their families.
 7. Turn up

  • Definition: To appear or arrive.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We invited friends to our Tet party, but only a few turned up.
 8. Count on

  • Definition: Rely on or trust someone.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet, you can count on friends and family to come together.

3.5. Idiom topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Break the ice:

  • Definition: To initiate conversation in a social setting, making people feel more comfortable.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During the Tet holiday party, I tried to break the ice by sharing a funny story about my own experiences.
 2. Roll out the red carpet:

  • Definition: To give someone a special welcome or treat them in a grand manner.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our family rolled out the red carpet for relatives visiting during Tet, preparing a lavish feast and decorating the house beautifully.
 3. Turn over a new leaf:

  • Definition: To make a fresh start or change for the better.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As Tet approached, many people reflected on the past year and decided to turn over a new leaf by setting positive resolutions.
 4. Paint the town red:

  • Definition: To go out and celebrate in a lively and extravagant manner.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The entire community painted the town red during Tet, with colorful parades, fireworks, and festive decorations.
 5. Out of the blue:

  • Definition: Something happening unexpectedly or without warning.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Receiving a surprise visit from old friends out of the blue made this Tet holiday extra special.
 6. Hit the hay:

  • Definition: To go to bed or go to sleep.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After a day of Tet festivities, I was ready to hit the hay and rest for the upcoming celebrations.
 7. Bite the bullet:

  • Definition: To face a difficult situation with courage and determination.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite the challenges, families in Vietnam often bite the bullet and travel long distances to be together during Tet.
 8. Keep one's chin up:

 • Definition: To stay positive and hopeful in difficult circumstances.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite missing his family back home, my friend managed to keep his chin up and enjoy the Tet holiday festivities with us.

3.6. Collocation topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Festive atmosphere:

  • Definition: The joyful and celebratory mood during a holiday or festival.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet holiday, the streets are filled with a festive atmosphere as people gather to celebrate with their families.
 2. Family reunion:

  • Definition: Coming together with family members after being apart for a certain period.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet holiday is a time for family reunion, and many people travel long distances to be with their loved ones.
 3. Traditional customs:

  • Definition: Long-established practices and rituals passed down through generations.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet holiday is steeped in traditional customs, such as the giving of red envelopes for good luck.
 4. Decorate the house:

  • Definition: To adorn one's home with ornaments or items to create a festive atmosphere.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families often come together to decorate the house with flowers and traditional ornaments in preparation for Tet.
 5. Lunar New Year:

  • Definition: The celebration of the new year based on the lunar calendar.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet holiday is also known as the Lunar New Year, marking the beginning of a new lunar calendar.
 6. Culinary delights:

  • Definition: Delicious and special foods prepared for a celebration.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet is a time for culinary delights, with families preparing traditional dishes and special treats.
 7. New Year's resolutions:

  • Definition: Personal goals or commitments for self-improvement in the coming year.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people make New Year's resolutions during Tet, aiming to start the year with positive changes in their lives.
 8. Fireworks display:

  • Definition: A show of fireworks, often organized as part of a celebration.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday concludes with a spectacular fireworks display, lighting up the night sky with vibrant colors.
 9. Gift exchange:

  • Definition: The act of giving and receiving presents as a part of the celebration.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Gift exchange is a common tradition during Tet, symbolizing good wishes and blessings for the recipient.
 10. Joyful festivities:

  • Definition: Happy and lively celebrations or events.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet holiday is filled with joyful festivities, including parades, music, and dancing in the streets.

3.7. Adverb topic "Tet holiday"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Traditionally:

  • Definition: In a way that relates to customs or practices that have been established for a long time.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: During Tet holiday, families traditionally gather for a festive meal to celebrate the lunar new year.
 2. Joyfully:

  • Definition: In a manner expressing happiness or delight.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People joyfully exchange gifts and well-wishes during the Tet holiday season.
 3. Solemnly:

  • Definition: In a serious and respectful manner.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The ceremony at the pagoda during Tet was conducted solemnly, with prayers and incense.
 4. Vividly:

  • Definition: In a way that is clear, bright, and full of life.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The streets are vividly decorated with colorful lanterns and flowers during Tet.
 5. Generously:

  • Definition: In a way that is giving and liberal.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is common to give and receive gifts generously as a symbol of goodwill during Tet.
 6. Traditionally:

  • Definition: In a way that conforms to long-established customs.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tet dishes are traditionally made with special ingredients to bring good luck and prosperity.
 7. Warmly:

  • Definition: In a friendly and affectionate manner.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families warmly welcome relatives and friends into their homes during the Tet holiday.
 8. Festively:

  • Definition: In a way that is appropriate for a celebration.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The streets were decorated festively with lights, banners, and traditional symbols during Tet.
 9. Ceremoniously:

 • Definition: In a formal and dignified way, often with a sense of ritual.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Tet holiday begins ceremoniously with the lighting of the traditional New Year's firecrackers.

III. Đoạn văn giới thiệu Tết Nguyên Đán

Dưới đây sẽ là một đoạn giới thiệu ngắn giúp bạn khái quát về dịp Tết Nguyên Đán tại Việt Nam với bạn bè, đồng nghiệp và đối tác quốc tế:

Lunar New Year, which is called Tết Nguyên Đán in Vietnamese, is the most important celebration in Vietnamese culture. The name Tết Nguyên Đán is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning (IELTS TUTOR lưu ý: Sino-Vietnamese tức là Hán - Việt). It is the Vietnamese New Year marking the arrival of spring based on the Lunar calendar.

Tết is also an occasion for pilgrims and family reunions. Traditionally, every house is usually decorated by apricot blossom in the central and southern parts of Vietnam or peach blossom in the northern part. In addition, kumquat tree and marigold are also popular decorations in the north and central.>> IELTS TUTOR hướng dẫn Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)

In Tet holiday, some traditional dishes is indispensable sush as chung cake, dried candied fruits, Vietnamese sausage, soups or stewed food … The foods that the Vietnamese eat at Tet are varied and diverse, but the people throughout the country all want to have the best and the most beautiful looking food on this occasion to offer their ancestors and to treat their friends and guests.

On the New Year’s Eve, Vietnamese people have a spectacular celebration which involves the whole nation—some may gather around TV and watch the Tao Quan show, some may go out for fireworks observation. The first day of Tết is reserved for the nuclear family. Children receive a red envelope containing lucky money from their elders. Vietnamese people are aloso spent their time to meet friends and realatives.

Besides, Tet is known as an occasion for traditional festivals. It was held from January to March according to the lunar calendar.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0