Paraphrase"fewer"(Diễn đạt"ít hơn"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"fewer"(Diễn đạt"ít hơn"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"fewer"(Diễn đạt"ít hơn"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Limited:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small shops tend to be suitable for areas with sparse populations, as they often provide people with limited numbers and types of products.
 2. Reduced:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small shops tend to be suitable for areas with sparse populations, as they often provide people with reduced numbers and types of products.
 3. Restricted:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small shops tend to be suitable for areas with sparse populations, as they often provide people with restricted numbers and types of products.
 4. Fewer in quantity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small shops tend to be suitable for areas with sparse populations, as they often provide people with fewer in quantity and fewer types of products.
 5. Not as many:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small shops tend to be suitable for areas with sparse populations, as they often provide people with not as many numbers and types of products.
 6. Less numerous:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small shops tend to be suitable for areas with sparse populations, as they often provide people with less numerous options and fewer types of products.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR