Tên các môn học thường gặp Tiếng Anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn cách paraphrase với từ good, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Tên các môn học thường gặp Tiếng Anh

 • Toán: Mathematics (Maths)
 • Vật lý: Physics
 • Hóa: Chemistry
 • Sinh học: Biology
 • Địa lý: Geography
 • Công nghệ thông tin: Information Technology
 • Mỹ thuật: Fine Art
 • Văn học: Literature
 • Lịch sử: History
 • Kỹ thuật: Engineering
 • Tin học: Informatics
 • Công nghệ: Technology
 • Chính trị học: Politics
 • Tâm lý học: Psychology
 • Nhạc: Music
 • Thủ công: Craft
 • Thiên văn học: Astronomy
 • Kinh tế học: Economics
 • Khoa học xã hội: Social Science
 • Ngoại ngữ: Foreign language
 • Giáo dục thể chất (Thể dục) : Physical Education
 • Giáo dục tôn giáo: Religious Education

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK