Phân biệt "Wage" & "Salary" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh giới thiệu kĩ TOP 7 KHÓA HỌC IELTS ONLINE ĐEM LẠI HIỆU QUẢ NHẤT, ​hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm các cách Phân biệt Wage và Salary trong tiếng anh

1. wage là lương tuần --> a blue - collar job (công việc tay chân)

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "wage" tiếng anh

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a very low/high wage an hourly/daily/weekly/annual wage
 • He gets/earns/is paid a good wage, because he works for a fair employer. 
 • The job pays very low wages.

2. salary là lương tháng --> a while - collar job ( công việc văn phòng)

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an annual salary of £40,000 
  • His net monthly salary is €2,500. 
  • She's on quite a good/decent salary in her present job. 
  • He took a drop in (= accepted a lower) salary when he changed jobs. 
  • a ten percent salary increase

  3. Các cách paraphrase diễn đạt "thu nhập & chi tiêu"

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc