Phân biệt tính từ"content""contented"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt tính từ"content""contented"tiếng anh

I. Cách dùng tính từ"content"

=happy and satisfied with your life/satisfied and willing to accept a situation, and not wanting anything more or better

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Content nếu là adj thì không đứng trước noun 
 • quite/perfectly content
 • content with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When I last saw her, she seemed quite content.
 • She is content to live quietly by herself. 
 • Are you content with your present salary? (IELTS TUTOR giải thích: anh có bằng lòng với đồng lương hiện thời hay không?)
 • Skating this year with a sprained ankle, he said he was content just to make the Olympic team.
 • Now that she has apologized, I am content (IELTS TUTOR giải thích: bây giờ cô ta xin lỗi rồi, thế là tôi vui lòng) 
 • He's content to stay in his present job (IELTS TUTOR giải thích: anh ta bằng lòng ở lại với công việc hiện tại của mình)
 • He seems to be content with a fairly minor role in the government.
 • Not content with disrupting the meeting, he then proceeded to insult the chairman.

II. Cách dùng tính từ"contented"

Mang nghĩa"biểu lộ hoặc cảm thấy bằng lòng; thoả mãn"

=happy and satisfied with your life/If you are contented, you are satisfied with your life or the situation you are in/happy and satisfied ​

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Contented vừa đứng trước noun, vừa đứng không trước noun đều được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can’t imagine a more contented family anywhere.
 • a contented person /cat /smile một con người/con mèo/nụ cười mãn nguyện
 • She smiled a contented smile. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta mỉm cười hài lòng)
 • We spent ten contented years together. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã cùng nhau trải qua 10 năm hạnh phúc)
 • She seemed quite contented with the idea. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có vẻ rất hài lòng với ý kiến đó)
 • Whenever he returns to this place he is happy and contented. 
 • She was gazing at him with a soft, contented smile on her face
 • She smiled a contented smile. 
 • He won't be contented until he's upset everyone in the office.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE