Cách dùng cụm"in fact/in actual fact/in point of fact" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm"in fact/in actual fact/in point of fact" tiếng anh

Mang nghĩa"trên thực tế, thực tế là"

=used for saying what is really true, when this is surprising or different from what people think/actually

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  He was paid money for a job that did not in fact exist. 
  • In actual fact, she was quite right.
  • He was in fact near death by the time they reached him.
  • I haven’t seen him for years. In fact, I can’t even remember what he looks like. 
  • She’s a friend of mine, a very close friend in fact.
  • In fact, it's not true. (IELTS TUTOR giải thích: Thực tế thì điều đó không đúng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0