Phân biệt cách dùng THAT, WHICH & , WHICH

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt cách dùng THAT, WHICH & , WHICH

I. Phân biệt giữa Which và , which

Trường hợp 1:

  • Playing chess certainly helps children to develop their strategic and analytical thinking, which will help them enormously in their later careers.
    • IELTS TUTOR lưu ý:  , which ở đây làm chức năng là đại diện cho cả 1 câu phía trước là " Playing chess certainly helps children to develop their strategic and analytical thinking" sẽ giúp trẻ nhiều hơn trong sự nghiệp sau này

Trường hợp 2:

  • Nếu dùng Playing chess certainly helps children to develop their strategic and analytical thinking which will help them enormously in their later careers.
    • IELTS TUTOR lưu ý: Tức là không có dấu phẩy, thì which ở đây sẽ đại diện cho analytical thinking. Và nghĩa câu đó sẽ thành là analytical thinking sẽ giúp trẻ nhiều hơn trong sự nghiệp sau này, chứ không phải "Playing chess certainly helps children to develop their strategic and analytical thinking sẽ giúp trẻ nhiều hơn trong sự nghiệp sau này"

II. Phân biệt giữa which và that

  • IELTS TUTOR lưu ý: Chỉ có , which không bao giờ có , that
  • Which và That trong mệnh đề quan hệ cách dùng như nhau, như trong trường hợp 2, thay vì dùng which có thể dùng that vào đó

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Playing chess certainly helps children to develop their strategic and analytical thinking that will help them enormously in their later careers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK