Phân biệt "rushed" & "rushing" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "rushed" & "rushing" tiếng anh

I. Cách dùng tính từ "rushed"

1. Mang nghĩa " làm vội, chưa suy nghĩ thấu đáo"

=done in a hurry, especially in too much of a hurry / undertaken quickly or without much care; hurried

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a rushed job

2. Mang nghĩa "cảm giác vội vã"

=feeling that you must do things in a hurry / (of a person) forced to do something quickly or without much care

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It’s good to relax after feeling rushed all day.
  • The whole meeting felt rushed and badly planned.
  • Supper was rushed since the family had to go out that evening. 
  • I allowed plenty of time and didn't feel rushed.
  •  At no time did I feel rushed or under pressure.

II. Cách dùng tính từ "rushing"

=moving quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I stretched out and listened to the sound of the rushing stream.
  • The rushing sound of the water filled the still air. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếng nước róc rách dội vang bầu trong không khí im lìm)
  • She did not like fords ; she was afraid of the rushing water. (IELTS TUTOR giải thích: Cô không ưa những khúc sông cạn và rất sợ dòng nước chảy xiết)
  • The wind blew past the house with a rushing sound like running water. (IELTS TUTOR giải thích: Gió thổi qua ngôi nhà với âm thanh giống như dòng nước đang chảy xiết)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK