Phân biệt "most, "the most", "mostly" & "most of"

· Phân biệt từ

I. Kiến thức chung

II. Phân biệt "most, "the most", "mostly" & "most of"

Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn phía trên của IELTS TUTOR sẽ dễ dàng nhận ra được sự khác nhau giữa "most, mostly & most of" nằm ở chức năng ngữ pháp:

 • Mostly (adv) chỉ có chức năng là trạng từ
 • Most of + noun: ở đây most of là đại từ (pronoun)
 • Còn "most" cách dùng đa dạng với:
  • Most được dùng như:
   1. Trạng từ (adv)
   2. Tính từ (Adj)
   3. Từ hạn định (determiner)
   4. Đại từ (pronoun) 

III. Phân tích

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most desserts are sweet.
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở đây most đóng chức năng là hạn định từ (determiner) nên không thể dùng mostly là 1 trạng từ ở đây được 
   • Ở đây nếu dùng most of thì cần có mạo từ the, tức là most of the desserts are sweet thì vẫn đúng theo đúng  Nguyên tắc dùng lượng từ (quantifiers): có OF có THE 
 • Which beaches did you like most / the most
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây dùng most hay the most đều đúng nếu dùng most thì xem most như adv
 • They’re using the most advanced technology in the world.
 • The band are mostly teenagers.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây dùng mostly & mostly đóng vai trò là adv (trạng từ)
 • After leaving school, she spent a year travelling, mostly in Africa and Asia.
  • IELTS TUTOR giải thích: mostly ở đây cũng là trạng từ (adv), bổ nghĩa cho cụm giới từ "in Africa and Asia"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK