Phân biệt "almost" & "nearly" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "almost" & "nearly" tiếng anh

I. Kiến thức chung

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng almost

II. Điểm giống giữa "almost" & "nearly"

1. Đều mang nghĩa "hầu như, gần như"

=use almost and nearly to refer to the progress of things, especially if we are measuring and counting things

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cả Almost và Nearly đều được dùng với nghĩa "gần, gần như, suýt" khi nói đến tiến trình hoàn thành việc gì đó, hay khi đo lường, đếm số lượng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t give up! You’re almost there.

 • It’s time for bed. It’s nearly 10 o’clock.

2. Đều đóng chức năng là "trạng từ -adv"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Their CD has sold almost 90,000 copies in the last week.

  • IELTS TUTOR giải thích: almost là trạng từ bổ nghĩa cho số từ 90,000 (số từ là một phần của hạn định từ)

 • Nearly all my friends were in the photograph.

  • IELTS TUTOR giải thích: nearly là trạng từ bổ nghĩa cho từ hạn định "all"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cả "almost" & "nearly" rất hay dùng với các extreme adjectives như là:  perfect, impossible, frozen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • That guy is almost impossible. 
 • The chicken is still nearly frozen. I thought you’d taken it out of the freezer.

III. Điểm khác giữa "almost" & "nearly"

1. Khác về cách dùng từ

1.1. Almost dùng với "any" & các từ phủ định "no, none, never, nobody, nothing"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • nearly không dùng với các từ này 
 • She nearly never raises her voice ==> Câu này sai 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Using this special software, you can find the history of almost any building. 
 • They’ve almost no confidence that they can use the new phone properly. 
 • She almost never raises her voice.

1.2. Có thể dùng very, pretty trước nearly, nhưng không dùng trước almost.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I've very/pretty nearly finished. (Tôi gần như đã hoàn thành rồi.) KHÔNG DÙNG: I've very/pretty almost finished.

2. Khác về nghĩa

2.1. Đôi khi almost mang nghĩa "gần, sát" hơn so với nearly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It's nearly ten o'clock. (Gần 10 giờ rồi.)
  • IELTS TUTOR giải thích: Có thể khoảng 9h 45.
 • It's almost ten o'clock. (Gần 10 giờ rồi.)
  • IELTS TUTOR giải thích: Có thể khoảng 9h 57.

2.2. Có thể dùng almost với nghĩa "tương tự, gần giống, gần như là (so sánh ngoại hình, mong muốn)". Nearly không được dùng với nghĩa này.

2.2.1. Almost với nghĩa tương tự (khi so sánh)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Jake is almost like a father to me. (Chú Jake gần như là một người cha đối với tôi vậy.)
   • KHÔNG DÙNG: Jake is nearly like a father to me.
  • Our cat understands everything- he's almost human. (Con mèo của chúng tôi hiểu được mọi thứ. Nó gần như là con người vậy.)
   • KHÔNG DÙNG: Our cat understands everything- he's nearly human.
  • My aunt's got a strange accent. She almost sounds foreign. (Dì tôi có chất giọng rất lạ. Nghe cứ như người nước ngoài vậy.)
   • KHÔNG DÙNG: She nearly sounds foreign.

  2.2.1. Almost với nghĩa "gần như là, có chút, giống như là..."

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I almost wish I'd stay at home. (Tôi cũng có chút mong muốn là mình sẽ được ở nhà.)
   • KHÔNG DÙNG: I nearly wish I'd stay at home.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking