Cách dùng danh từ "debate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "debate" tiếng anh

I. debate vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "cuộc tranh luận, cuộc thảo luận, cuộc tranh cãi"

=a discussion in which people or groups state different opinions about a subject

IELTS TUTOR lưu ý:

  • debate about/on/over
  • (a) lively/heated/fierce/intense debate
  • be the subject of much/some debate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There has been intense debate over political union.
  • The proposals provoked a fierce debate. 
  • Her books have been the subject of much debate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK