Phân biệt many & much

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, trong bài này IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt many vs much

I. Dùng "many/much" như định ngữ

1. Many/ Much + noun/ noun phrase

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She didn’t eat much breakfast
 • There aren’t many large glasses left

2. Many/Much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu Many / Much  đứng  một  mình  thì  phải  có  OF  theo  đúng  quy  tắc  mà  IELTS  TUTOR  đã  hướng dẫn  có OF có THE, không  OF  không  THE  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can’t see much of a country in a week.
 • I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

3. much of + personal and geographic names

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đặc biệt ngoại lệ của quy tắc  có OF có THE, không  OF  không  THE  là  much of + personal and geographic names có thể được dùng mà không cần dịnh ngữ đi kèm theo danh từ đằng sau

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 

 • I have seen too much of Howard recently.
 • Not much of Denmark is hilly.

III. Dùng "Much" như một phó từ (adv)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don’t travel much these days.
IELTS TUTOR lưu ý:
 • Đối với một số động từ (như like/ dislike... ) chỉ nên dùng much sau very và trong cấu trúc phủ định.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I very much like your brother.
    I don’t much like your dog. It’s very cruel.
 • Much có thể dùng trước một số động từ diễn đạt sự ưa thích  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I much appreciate your help.
    We much prefer the country to the town.
   • Janet much enjoyed her stay with your family.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK