Cách dùng động từ "get" tiếng anh

· Vocabulary,Grammar

Bên cạnh cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "get" tiếng anh

1. To get + P2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy hoặc trạng thái mà chủ ngữ đang ở trong đó (Không được lẫn trường hợp này với động từ bị động)
 • get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced.
 • Động từ to be có thể dùng thay thế cho get trong loại câu này.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You will have 5 minutes to get dressed (IELTS  TUTOR  giải  thích:.. tự mặc quần áo)
 • He got lost in old Market Street yesterday. (IELTS  TUTOR  giải  thích: trạng thái lạc)

2. Get + Ving - Get sb/sth Ving - Get + to + verb

2.1. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We'd better get moving, it's late.

2.2. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bt đầu.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Please get him talking about the main task.
 • When we get the heater running, the whole car will start to warm up.

2.3. Get + to + verb

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Get + to + Verb (chvn đề hành động) = Come + to + Verb (chvn đề nhn thc) = Gradually = dn d
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • We will get to speak English more easily as time goes by.
    • He comes to understand that learning English is not much difficult
  • Tìm được cách.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • We could get to enter the stadium without tickets.
  • Có cơ may.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • When do I get to have a promotion.
  • Được phép
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • At last we got to meet the general director.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK