Phân biệt "freshwater" & "fresh water"

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân biệt "freshwater" & "fresh water"

I. freshwater (adj) dùng như tính từ, đứng trước noun

Mang nghĩa: (thuộc) nước ngọt; ở nước ngọt

(living in or containing water that is not salty)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a freshwater lake/river
 • freshwater fish (IELTS TUTOR giải thích: cá nước ngọt)
 • Eating raw freshwater fish increases risk of liver cancer. (IELTS TUTOR giải thích: Ăn sống cá nước ngọt làm tăng nguy cơ bị ung thư gan)
 • Viruses are essential to the regulation of saltwater and freshwater ecosystems. (IELTS TUTOR giải thích: Vi-rút rất cần thiết cho sự điều hòa hệ sinh thái nước mặn và nước ngọt)
 • West Lake is a freshwater lake in the center of Hanoi. (IELTS TUTOR giải thích: Hồ Tây là một hồ nước ngọt tại trung tâm Hà Nội)
 • Here is a comprehensive guide to every aspect of freshwater and saltwater fishing. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một hướng dẫn toàn diện về mọi khía cạnh của việc săn bắt cá nước ngọt và nước mặn)

II. fresh water dùng như noun, danh từ không đếm được (viết tách rời)

Mang nghĩa: nước ngọt

(water that does not contain any salt, especially water found in lakes and rivers)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Duckweed only grows in fresh water. 
 • Lake Superior is the world's largest body of fresh water. 
 • The reed prefers fresh water over brackish environments. 
 • Sturgeons feed and ramble about in salt water, but they swim into fresh water to spawn. 
 • Young crabs mature in fresh water but move into saltwater estuaries to reproduce.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK