HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN BIỆT AT FIRST, FIRST VÀ FIRSTLY TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các em từ A đến Z cách phân biệt về văn phong Formal và Informal, nay IELTS TUTOR hướng dẫn cách phân biệt 3 cặp từ siêu dễ nhầm lẫn nhé

1. First & Firstly

First và Firstly đều dùng được trong văn viết, tuy nhiên Firstly trịnh trọng hơn nhé

  • First được dùng như adv và adj 

Xét ví dụ

  • What’s the name of the first person who walked on the moon? (adjective)

    Beth always arrives first at meetings. (adverb)

2. At First

  •  At first mang nghĩa giống At the very beginning, có hàm ý trái ngược 

Xét ví dụ

At first when I went to England to study English, I was homesick, but in the end I cried when it was time to leave.

He called for help. No one heard him at first, but eventually two young girls came to help him.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK