Cách dùng "first" như trạng từ

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "first" như trạng từ

I. Cách dùng từ "first" tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "first" tiếng anh

II. Cách dùng "first" như trạng từ

1. Dùng "first" như trạng từ bổ nghĩa cho cả câu (đứng đầu câu)

Mang nghĩa "đầu tiên, trước tiên, thứ nhất"

=used at the beginning of a list of things you want to say or write

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • First, I want to thank my parents. 
  • First (of all) (= before anything else), I'd like to ask you a few questions.
  •  First off (= before anything else), let me introduce myself (IELTS TUTOR giải thích: đầu tiên, tôi giới thiệu bản thân trước)

2. Dùng "first" như trạng từ đứng giữa & cuối câu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tom came first in the race. 
  • Who finished first? 
  • If you get home first, can you feed the cat? 
  • When did you first meet each other? 
  • The company was still very small when I first joined.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK