Cách dùng động từ "devote" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "devote" tiếng anh

I. "devote"là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"hiến dâng, dành hết cho, cống hiến"

=to give all of something, especially your time, effort, or love, or yourself, to something you believe in or to a person/to spend a lot of time or effort doing something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • devote sth to sth/sb
 • devote yourself to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He left the Senate to devote more time to his family. 
 • She has devoted all her energies/life to the care of homeless people. 
 • At the age of 25, he decided to devote himself to God.
 • I will devote myself to the company. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ cống hiến hết mình cho công ty)
 • We plan to devote more review space to children's books. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có kế hoạch dành nhiều chỗ trong tạp chí hơn cho sách thiếu nhi)
 • He’s devoted most of his time to his painting.
 • Few people are able to devote themselves fully to their career.

2. Mang nghĩa"dành cho"

=to use something such as money for a particular purpose

IELTS TUTOR lưu ý:

 • devote something to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All the proceeds from the taxes should be devoted to health care.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking