Phân biệt "everyone" với "every one"

  · Vocabulary

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • "Everyone" chỉ dùng cho người (= ‘everybody’) .
  • "Every one" dùng được cho cả người và vật.
  IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • The new protocols will affect everyone positively.
  • My mother would like to thank every one who helped her.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK