Cách dùng động từ "resemble" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "resemble" tiếng anh

I. Resemble là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "giống với, tương tự (người nào, vật gì), có sự tương đồng với"

to be similar to someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to resemble one another (IELTS TUTOR giải thích: giống nhau)
  • a small object resembling a pin (IELTS TUTOR giải thích: một vật nhỏ giống như một chiếc ghim)
  • Several of the women resemble one another closely enough to be sisters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK