PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG COME VÀ GO TRONG TIẾNG ANH

· Vocabulary

IELTS TUTOR bên cạnh hướng dẫn các em cách trả lời, sắp xếp bố cục cũng như từ vựng của Topic Media IELTS SPEAKING PART 2-3, IELTS TUTOR nhận thấy khi chấm bài của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1, đảm bảo đầu ra có bạn vẫn còn bị sai lỗi phân biệt giữa Come và Go, em chú ý sự khác nhau để dùng cho đúng

Come và Go muốn dùng cho đúng phải xét đến vị trí của đối tượng

1. Go để chỉ một chuyển động rời xa vị trí, địa điểm mà người nói hoặc người nghe đang ở đó

Xét ví dụ:

 • We went into the house. 
 • I went to Paris last summer. 
 • Have you ever been there? We don't go to the cinema very often these days. 
 • Wouldn't it be quicker to go by train? 
 • Does this train go to Newcastle? 
 • Where do you think you're going? 
 • Shouldn't you be at school?

Tất cả những vị trí trên người nói không còn ở tại ví trí đang được nói đến nữa, ví dụ I went to Paris last summer, hiện tại người nói đang không còn ở Paris nữa

2. Come để chỉ một chuyển động đến nơi mà người nói hoặc người nghe ở đó.

Xét ví dụ:

 • Danny, come here and I'll read you a story. 
 • You can only come on the trip if your parents give their consent. 
 • It's very kind of you to come all the way to meet me. 
 • Don't come too near me - you might catch my cold. 
 • Margot came to stay for a week as company for my mother while I was away.

Trong các ví dụ trên người nói đang ở tại vị trí đó, ví dụ: It's very kind of you to come all the way to meet me (người nói và người nghe đang ở vị trí được nói đến)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK