HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TỪ FACE NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

· Vocabulary

Bên cạnh tham khảo về cách dùng đúng của các từ vựng hay sai, IELTS TUTOR mong muốn các em, nhất là các em học sinh của IELTS TUTOR của lớp luyện thi online 1 kèm 1, nhớ học thêm về cách trả lời của những topic quen thuộc trong IELTS SPEAKING PART 1 nhé!

1. be faced with = sb faces sth = deal with sth

Nhớ là be faced with đi với giới từ with nhé

Còn nếu dùng face như động từ sẽ đi với noun không có giới từ

Xét ví dụ

 • This is one of the many problems faced by working mothers. 
 • Passengers could face long delays. 
 • You're faced with a very difficult choice there.
 • I think Phil has to face the fact that she no longer loves him.
 •  We have to face facts here - we simply don't have enough money. 
 • He's dying but he refuses to face the truth.

2. can't face sth/doing sth = dont want to deal with sth unpleasant

Xét ví dụ:

 • I can't face walking up all those steps again. 
 • I know I've got to tell her but I can't face it.

3. Hướng mặt về

Xét ví dụ

 • The balcony faced towards the sea. 
 • Our apartment faces south. 
 • Their houses face each other across the street.

4. face up to sth = chấp nhận sự thật rằng

Cụm này đi theo cụm nên phải học luôn 1 cụm nhé

Xét ví dụ:

 • She's going to have to face up to the fact that he's not going to marry her.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK