Đảo ngữ "although/ though/ even though" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020 & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn cách Đảo ngữ của although/ though/ even though tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Đảo ngữ "although/ though/ even though"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ / Trạng từ + as/though + chủ ngữ + Động từ, Mệnh đề chính

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Even though she is beautiful, she does not have a boyfriend. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy không có bạn trai.)
  • Beautiful as/ though she is, she does not have a boyfriend. (IELTS TUTOR giải thích: Nhấn mạnh việc cô ấy xinh đẹp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE