Paraphrase"work (v)"(Diễn đạt"làm việc"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"work (v)"(Diễn đạt"làm việc"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Employed:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The longer my tenure with that organization, the higher the salary I would request.
 • Occupied:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The more time I'm occupied with duties in that organization, the greater my salary expectations become.
 • Engaged:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The greater the duration of my engagement with that organization, the more I'd anticipate in terms of salary.
 • Labor:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The more time I invest in laboring for that organization, the more I'd consider my salary requirements.
 • Contribute:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The more I contribute to that organization over time, the higher the salary I'd deem appropriate.
 • Perform:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The better I perform in that organization over time, the higher my salary expectations would be.
 • Undertake:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The more responsibilities I undertake within that organization, the greater my salary requirements would grow.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE