Cách dùng danh từ"temptation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"temptation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"temptation"

1."temptation"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự cám dỗ, sự quyến rũ; sự bị cám dỗ, sự bị quyến rũ"

=If you feel you want to do something or have something, even though you know you really should avoid it, you can refer to this feeling as temptation. You can also refer to the thing you want to do or have as a temptation/the desire to do or have something that you know is bad or wrong

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, temptation vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • to give way to/yield to temptation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Will they be able to resist the temptation to buy? 
 • ...the many temptations to which you will be exposed.
 • She avoided the temptation of easy profits. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta đã tránh được sự cám dỗ của những món lợi dễ dàng)
 • the temptation of easy profits
 • I couldn't resist the temptation to open the letter. 
 • Don't put temptation in his way by offering him cookies.

2.2. Mang nghĩa"cái cám dỗ, cái lôi cuốn, cái quyến rũ"

=a thing that makes somebody want to do or have something that they know is bad or wrong

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, temptation là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • An expensive bicycle is a temptation to thieves.
 • Clever advertisements are just temptations to spend money (IELTS TUTOR giải thích: những lời quảng cáo khôn khéo chỉ là những sự cám dỗ (người ta) tiêu tiền)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE