Paraphrase"when + clause"(Diễn đạt"KHI"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"when + clause"(Diễn đạt"KHI"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • While

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "While I was studying for the exam, I realized I needed more practice."
 • As

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "As I opened the door, I was greeted by a pleasant surprise."
 • At the time that

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "At the time that the concert started, I was still in traffic."
 • During the time that

 • Whenever

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Whenever I hear that song, it brings back fond memories of my childhood."
 • In the event that

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In the event that you can't reach me, please leave a message."
 • At the moment when

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "At the moment when the storm began, I rushed to close all the windows."
 • As soon as

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "As soon as the alarm went off, I got out of bed."
 • At the point when

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "At the point when the negotiations broke down, we knew there was more work to be done."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE