Cách dùng tính từ"ignorant"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"ignorant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"ignorant"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không biết; ngu dốt; dốt nát"

=If you describe someone as ignorant, you mean that they do not know things they should know. If someone is ignorant of a fact, they do not know it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • ignorant about
 • blissfully ignorant of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People don't like to ask questions for fear of appearing ignorant. 
 • Many people are worryingly ignorant of the facts about global warming.
 •  ...ignorant peasants.
 • I feel completely ignorant of European law. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về luật pháp Châu Âu)
 • He was quite ignorant of the murder. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta hoàn toàn không biết gì về vụ án mạng đó)
 • It is only the ignorant who despise education. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục)
 • Many teenagers are surprisingly ignorant about current politics. 
 • We remained blissfully ignorant of the troubles that lay ahead.

2. Mang nghĩa"bất lịch sự"

=People are sometimes described as ignorant when they do something that is not polite or kind.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I met some very ignorant people who called me all kinds of names.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE