Paraphrase"bad service"(Diễn đạt"dịch vụ kém"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"bad service"(Diễn đạt"dịch vụ kém"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Poor assistance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The poor assistance we received at the restaurant left us disappointed with our dining experience."
 • Inadequate help:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The inadequate help from the customer support team frustrated many customers."
 • Unsatisfactory support:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The unsatisfactory support from the tech company left many users with unresolved issues."
 • Poor service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The restaurant received several complaints about the poor service provided by the waitstaff."
 • Unsatisfactory service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The unsatisfactory service at the hair salon resulted in many clients seeking alternatives."
 • Lousy service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Despite the high prices, the restaurant delivered lousy service and ruined the dining experience."
 • Terrible service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The hotel received a barrage of negative reviews due to the terrible service provided by its staff."
 • Horrible service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The customers vowed never to return to the store due to the horrible service they encountered."
 • Unacceptable service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The delay in delivering the package was deemed unacceptable service by the courier company's standards."
 • Miserable service:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The car rental agency's miserable service made the vacation start on a frustrating note."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE