Paraphrase"what it looks like"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"what it looks like"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Appearance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In terms of appearance, it resembles a compact ground-level residence featuring two bedrooms and a single kitchen."
 • Visual Aspect:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Concerning its visual aspect, you'll find a modest ground dwelling with two bedrooms and a kitchen."
 • External View:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "From an external perspective, it takes on the form of a small ground-based house with two bedrooms and a kitchen."
 • Observable Features:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Observable features include a petite ground-level residence equipped with two bedrooms and a kitchen."
 • External Outlook:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The external outlook reveals a compact ground-level residence featuring two bedrooms and a kitchen."
 • Physical Structure:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding its physical structure, it embodies a small ground-level house with two bedrooms and a kitchen."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0