Paraphrase từ"steadily (adv)"(Diễn đạt"từ từ, đều đều"IELTS WRITING TASK 1)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"steadily (adv)"(Diễn đạt"từ từ, đều đều"IELTS WRITING TASK 1), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Gradually:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Over time, the urban population percentages of both countries gradually increased, ultimately reaching approximately 90% in 2020.

 • Constantly:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Over time, the urban population percentages of both countries constantly increased, ultimately reaching approximately 90% in 2020.

 • Progressively:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Over time, the urban population percentages of both countries progressively increased, ultimately reaching approximately 90% in 2020.

 • Consistently:

 • Persistently:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Over the years, the urban population percentages of both nations persistently expanded, ultimately reaching approximately 90% in 2020."

 • At a steady pace: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Over time, the urban population percentages of both countries increased at a steady pace, ultimately reaching approximately 90% in 2020.
 • In a sustained manner: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Over time, the urban population percentages of both countries increased in a sustained manner, ultimately reaching approximately 90% in 2020.
 • Without interruption: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Over time, the urban population percentages of both countries increased without interruption, ultimately reaching approximately 90% in 2020.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE