Paraphrase từ "wear"(Diễn đạt"mặc đồ"tiếng anh)

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase từ "wear" tiếng anh

1. to dress

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She dressed her daughter up as a ballet-dancer (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta cho con gái mặc đồ như diễn viên múa ba lê)

2. to clothe/ to clothe myself in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To dress/clothe a baby (IELTS TUTOR giải thích: Mặc đồ cho em bé)
  • However, I rarely clothe myself in a vest; instead, I prefer to wear an outfit which is sporty and energetic.

  3. get dressed / be dressed

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I like to be dressed in silk (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích mặc đồ lụa)

   4. put one's clothes on

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • For example, I only put on a vest on really special occasions while a sport outfit can be my choice for everyday

   5. Các từ khác

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • dress in:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I am not sure about the type of clothes that I never dress in."
   • outfit myself with:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "However, I rarely outfit myself with a vest; instead, I prefer to wear an outfit which is sporty and energetic."
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0