Paraphrase"to have a good sense of direction"(Diễn đạt"khả năng định hình đường xá tốt"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to have a good sense of direction"(Diễn đạt"khả năng định hình đường xá tốt"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A strong navigational instinct:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "With her strong navigational instinct, she effortlessly finds her way in unfamiliar cities."
 • Excellent spatial awareness/intelligence:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • His excellent spatial awareness allows him to easily navigate complex environments.
   • With his remarkable spatial intelligence, he easily remembers routes and locations
 • Superb orientation skills:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Thanks to his superb orientation skills, he always knows which way to go."
 • Exceptional navigation abilities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her exceptional navigation abilities make her a reliable guide in any location."
 • Outstanding sense of orientation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His outstanding sense of orientation ensures he never gets lost during hikes."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE