Cách dùng động từ "threaten" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "threaten" tiếng anh

I. Threaten vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"ai đó/cái gì đe doạ, hăm doạ"

=to tell someone that you might or you will cause them harm, especially in order to make them do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, harm là ngoại động từ 
 • threaten to do something
 • threaten someone with something
 • threaten someone’s life (=say that you will kill them)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He’s been threatening me for months. 
 • The terrorists are threatening to kill the hostages. 
 • One man has been threatened with legal action.
 • My life has been threatened on several occasions.
 • Unsolved environmental problems may threaten our future. (IELTS TUTOR giải thích: Những vấn đề môi trường không được giải quyết có thể đe dọa tương lai của chúng ta)
 • Natural disasters threaten both human and non - human life. (IELTS TUTOR giải thích: Các thảm họa thiên nhiên đe dọa sự sống của cả con người lẫn những gì không phải là người)
 • The newcomers directly threaten the livelihood of the established workers. 
 • The unity of our society is threatened by troublesome and restless minorities. 
 • 30 percent of reptiles, birds, and fish are currently threatened with extinction

2. Mang nghĩa"dường như có thể xảy ra; làm cái gì không được mong muốn"

=If something unpleasant threatens to happen, it seems likely to happen/if something bad or unpleasant threatens, it is likely to happen or to affect you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, harm là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The fighting is threatening to turn into full-scale war.
 • Plants must be covered with a leaf-mould or similarly protected if frost threatens
 • Rain was threatening, and it had turned cold. 
 • The wildebeest return to the herd when danger threatens.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0