Paraphrase"Vietnamese music and foreign music"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"Vietnamese music and foreign music"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"Vietnamese music and foreign music"tiếng anh

 1. Traditional Vietnamese music and international music:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Both traditional Vietnamese music and music from around the world showcase diverse cultural expressions."
 2. Music indigenous to Vietnam and music from abroad:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The music indigenous to Vietnam, as well as music from abroad, contributes to a rich global musical tapestry."
 3. Vietnamese musical genres and music of foreign origins:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Exploring Vietnamese musical genres alongside music of foreign origins provides a comprehensive musical experience."
 4. Vietnamese tunes and global melodies:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Appreciating Vietnamese tunes alongside global melodies offers a broad spectrum of musical enjoyment."
 5. Vietnamese traditional melodies and music from other cultures:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The distinct charm of Vietnamese traditional melodies complements the diversity found in music from other cultures."
 6. Local music from Vietnam and international music:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Delving into local music from Vietnam alongside international music broadens one's musical palate."
 7. Vietnamese music heritage and music from diverse backgrounds:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Preserving the Vietnamese music heritage aligns with the appreciation of music from diverse international backgrounds."
 8. Vietnamese musical traditions and music from various parts of the world:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Exploring Vietnamese musical traditions alongside music from various parts of the world offers a harmonious blend of cultural expressions."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE