Paraphrase từ"writing a letter"(Diễn đạt"viết thư"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"writing a letter"(Diễn đạt"viết thư"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Composing a letter - IELTS TUTOR xét ví dụ: I spent my afternoon composing a letter to my pen pal.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"compose"tiếng anh 
  • Drafting a letter - IELTS TUTOR xét ví dụ: She is currently drafting a letter of complaint to the company.
  • Crafting a letter - IELTS TUTOR xét ví dụ: The lawyer is crafting a formal letter to the opposing counsel.
  • Putting words on paper - IELTS TUTOR xét ví dụ: She spends her evenings putting words on paper, writing letters to her loved ones.
  • Expressing oneself in writing - IELTS TUTOR xét ví dụ: Writing a letter is a great way to express oneself in writing.
  • Sending a written message - IELTS TUTOR xét ví dụ: I am planning on sending a written message to my old college roommate.
  • Producing a written communication - IELTS TUTOR xét ví dụ: He was tasked with producing a written communication to the board of directors.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE