Paraphrase từ"email"(Diễn đạt"thư điện tử"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"email"(Diễn đạt"thư điện tử"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Electronic mail - IELTS TUTOR xét ví dụ: Please send me the document via electronic mail.
 • E-message - IELTS TUTOR xét ví dụ: I received an important e-message from my boss this morning.
 • Digital/Electronic correspondence
 • Online letter - IELTS TUTOR xét ví dụ: She wrote an online letter to her professor to request an extension.
 • Internet mail - IELTS TUTOR xét ví dụ: Internet mail has made communication faster and more convenient.
 • Cyber communication - IELTS TUTOR xét ví dụ: Cyber communication has revolutionized the way we interact with each other.
 • Virtual post - IELTS TUTOR xét ví dụ: Please check your virtual post for updates on the project.
 • Computerized/Online message
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The computerized message contained important information about the event.
   • I received an online message from a potential employer about a job opportunity.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE