Paraphrase từ"Vehicle-free days"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"Vehicle-free days"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Car-free days

 • Auto-free days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Auto-free days can be an effective way to reduce air pollution and promote sustainable transportation.

 • Carless days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: On carless days, people are encouraged to use public transportation or engage in active transportation modes.

 • Non-motorized days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Non-motorized days can help to reduce the carbon footprint of transportation and promote sustainable living.

 • Traffic-free days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Traffic-free days can be a popular way to reduce noise pollution and promote active transportation modes.

 • Pedestrian days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Pedestrian days can be a fun and enjoyable way to promote walking and cycling as sustainable transportation options.

 • Bike-only days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Bike-only days can be a great way to encourage cycling and promote sustainable transportation options.

 • Public transit days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Public transit days can be an effective way to reduce car use and promote sustainable transportation options.

 • Zero-emission days

 • Eco-friendly transportation days

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Eco-friendly transportation days can be used to promote sustainable transportation and reduce the environmental impact of transportation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE