Paraphrase từ"variation"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"variation"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Diversity - IELTS TUTOR xét ví dụ: There is a great deal of diversity among the plant life in this region.
  • Fluctuation - IELTS TUTOR xét ví dụ: The price of gasoline experiences fluctuation throughout the year.
  • Alteration - IELTS TUTOR xét ví dụ: The alteration in temperature could cause damage to the fragile ecosystem.
  • Deviation - IELTS TUTOR xét ví dụ: The deviation from the original plan caused confusion among the team.
  • Modification - IELTS TUTOR xét ví dụ: The modification made to the design improved its overall functionality.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "change" tiếng anh
  • Difference - IELTS TUTOR xét ví dụ: There is a noticeable difference in the quality of the two products.
  • Divergence - IELTS TUTOR xét ví dụ: The divergence in opinion between the two candidates was significant.
  • Transformation - IELTS TUTOR xét ví dụ: The transformation of the neighborhood over the years has been remarkable.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE